Đặt một câu hỏi

Màng PET màu trắng

Màng PET được sử dụng trong nhiều lĩnh vực....
anh nen mo 2
Số ký tự đã nhập: